Bc. Lukáš Ferenc - gold

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše data jsou v bezpečí

Od 25.5.2018 platí v celé EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) Jsem připraven a pro veškerá data používám výhradně zabezpečené cloudové uložiště G Suite od společnosti Google. Vámi sdělená data jsou u mne v bezpečí a nepředávám je bez vašeho souhlasu jakýmkoli dalším subjektům a třetím stranám. Vaše data používám z důvodu oprávněného zájmu realitní kanceláře k přímému marketingu, nebo pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Poučením spotřebitele a seznámení se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře ☚ ke stažení.

Poučením spotřebitele a seznámení se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře dle GDPR

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://nejlepsimakler.eu/, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.

 1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 1. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržuji všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 1. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
  8. Smlouva o zpracování osobních údajů

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat?

Lukáš Ferenc, IČ:88228754, sídlo Bratislavská 425, Teplice, . (dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail: ferenc@nejlepsimakler.eu   tel. 774 739 631

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger apod.).

Zpracovávám i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyl schopni poskytnout některé služby, na to vás vždy předem upozorním. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁM:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytl.

B. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ („CITLIVÉ“ OSOBNÍ ÚDAJE), KTERÉ ZPRACOVÁVÁM:

Citlivé osobní údaje nezpracovávám a pokud bych je potřebovali zpracovávat, budu vás o tom předem infromovat.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mne k tomu opravňuje?

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

Abych s vámi mohl uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb, zaslání konkrétních pokynů a informací apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ Z ÚČETNÍCH, DAŇOVÝCH A DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Abych dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, nebo zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jako realitní zprostředkovatel jsem podle tohoto zákona povinen identifikovat obě strany realizovaného prodeje či pronájmu nemovitosti a k tomuto jsem oprávněn také požadovat prokázání totožnosti na základě průkazu totožnosti, zejména občanského průkazu nebo cestovního dokladu a podle § 8 odst. 9. cit. zákona mohu jako Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ MÝCH NEBO TŘETÍ OSOBY

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 15 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Stejně tak je oprávněným zájmem využití Vámi poskytnutých osobních údajů pro účely zjištění informací k Vaší osobě a stejně tak zejména při vstupu uzavírání smluv s pronajímatelem a nájemcem také pro účely zjištění důležitých informací ve veřejných rejstřících za účelem prověrky např. insolvence, exekuce, místa pobytu na obecním úřadě, apod.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpracovávám tyto osobní údaje mých klientů: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu messenger, i zde budu respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

D. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud by mi takovou povinnost ukládal zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat). Samozřejmě Vaše údaje musím zpřístupnit také protistraně smluvního vztahu, se kterou budete uzavírat smlouvu o nájmu, podnájmu, převodu družstevního podílu nebo smlouvu kupní. 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO „BÝT ZAPOMENUT“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezil zpracování vašich osobních údajů.

E. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz .

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mne kontaktovat na e-mailu ferenc@nejlepsimakler.eu 

Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, uvedená v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

© 2018 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. BEZ SOUHLASU NENÍ POVOLENO JAKKOLIV KOPÍROVAT A ŠÍRIT OBSAH TOHOTO WEBU.

ODBĚR NEWSLETTERU

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVÝCH NABÍDEK A ČLÁNKŮ A UŽ NIKDY NEZMEŠKÁTE NOVOU NABÍDKU ...

Neodesíláme spam! Přečtěte si naše podmínky GDPR pro více informací.